Co nowego przy­nie­sie aktu­ali­za­cja Win­dows 10 21H1?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Jakich zmian w Win­dows 10 możemy się spo­dzie­wać w zapla­no­wanej na wio­snę 2021 naj­now­szej aktu­ali­za­cji sys­temu Micro­so­ftu?

Aktualizacja systemu Windows 10 odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Choć popu­lar­ność frazy „Win­dows 11”, jaką użytkownicy internetu wpisują do wyszu­ki­wa­rek, jest duża, nie spo­dzie­waj się kolej­nej ite­ra­cji sys­temu ope­ra­cyj­nego Micro­so­ftu. Pro­du­cent wie­lo­krot­nie zapew­niał, że Win­dows 10 będzie ostat­nią jego wer­sją. Jed­no­cze­śnie oferuje regu­larne wspar­cie w postaci comie­sięcz­nych popra­wek bez­pie­czeń­stwa, a także dwu­krot­nie w ciągu roku zna­cząco go aktualizuje. 

W lutym tego roku na swo­jej stro­nie John Cable, wiceprezydent i Pro­gram Mana­ge­r Win­dowsa zapo­wie­dział kolejny update Win­dows 10, tym razem do wer­sji 21H1. W skierowanej do użytkowników systemu notce możemy prze­czy­tać, że firma robi wszystko, aby zapew­nić jak naj­lep­szy kom­fort korzy­sta­nia z jej pro­duktu. Z infor­ma­cji poda­nych przez Micro­soft, jego nowy system operacyjny zosta­nie udo­stęp­niony publicz­nie w czerwcu 2021 roku. 

W oświadczeniu firma informuje, że wsłuchała się w głosy użytkowników i poprawiła te funkcje, na których im najbardziej zależało. Ulepszone zostało m.in. bez­pie­czeń­stwo i zdal­ny dostęp. Spe­ku­luje się, że prze­wi­dziany na pierw­szą połowę roku update może być dopiero przy­stawką do wspo­mnia­nej przez kie­row­nic­two jesienią zeszłego roku aktu­ali­za­cji UI o nazwie Sun Val­ley.

Jakich zmian możemy się spo­dzie­wać?

Wpis Micro­so­ftu na blogu zapo­wiada wspar­cie mul­ti­ka­mer dla Win­dows Hello, czyli uwie­rzy­tel­nia­nia wie­lo­skład­ni­ko­wego, pozwa­la­ją­cego zalo­go­wać się do kom­pu­tera jed­nym spoj­rze­niem, za pomocą kodu pin lub odci­sku palca, bez koniecz­no­ści wpi­sy­wa­nia hasła. Naj­now­sza aktu­ali­za­cja pozwoli na uży­cie kamerki zewnętrz­nej o lep­szym kącie widzenia i wyż­szej jakości, zamiast tej wbu­do­wa­nej w lap­to­pie. 

Udo­sko­na­lony zosta­nie pro­gram Win­dows Defen­der Appli­ca­tion Guard, który otrzyma opcję uru­cha­mia­nia przez admi­ni­stra­to­rów w try­bie izo­lo­wa­nego kon­te­nera. Zwięk­szy to wydaj­ność i wzmocni bez­pie­czeń­stwo oraz zop­ty­ma­li­zuje czas otwie­ra­nia doku­men­tów. Poprawka usprawni rów­nież obsługę pracy zdal­nej. 

W celu dal­szej poprawy wydaj­no­ści pracy zdal­nej, któ­rej zna­cze­nie zna­cząco wzro­sło od czasu wybuchu pan­de­mii, aktu­ali­za­cję otrzyma też Win­dows Mana­ge­ment Instru­men­ta­tion (WMI) Group Policy Service (GPSVC), któ­ry składa się z zestawu rozszerzeń, pozwalających moni­to­ro­wać wydaj­ność poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów.

Aktu­ali­za­cja, która Ci się spodoba

Użyt­kow­nicy sys­temu Micro­so­ftu będą mogli cie­szyć się zapo­wiadaną w stycz­niu 2021 roku zakładką „wia­do­mo­ści i zain­te­re­so­wa­nia”. Będzie to naj­bar­dziej widoczna zmiana wizu­alna sys­temu. Funk­cja ta będzie dostępna nie tylko dla urzą­dzeń z zain­sta­lo­waną aktu­ali­za­cją 21H1. Choć korzy­sta­jący z wer­sji 2004 i 20H2 będą mogli uzy­skać dostęp do widżetu, data jego wprowadzenia dla tych wersji systemu nie została podana.

Czy będziesz mógł zainstalować Windows 10? 

Jeżeli korzy­stasz z Win­dowsa 10 w wer­sji 2004 lub 20H2 i zde­cy­du­jesz się na aktu­ali­za­cję sys­temu do nowego wyda­nia, będziesz miał moż­li­wość szyb­kiej insta­la­cji, gdyż będzie ona dostarczona jak comiesięczny update. Jeżeli jesteś użyt­kow­ni­kiem pry­wat­nie lub komer­cyj­nie korzy­sta­jącym z sys­temu Win­dows 10 w wersjach wcze­śniej­szych niż aktu­ali­za­cja z maja 2020 r. (wer­sja 2004), pro­ces aktu­ali­za­cji będzie dzia­łał podob­nie jak dotych­cza­sowe aktu­ali­za­cje sys­temu Win­dows 10. Micro­soft ofe­ruje wszyst­kim edy­cjom Win­dowsa 10 w wer­sji 21H1 pełne wspar­cie tech­niczne przez okres 18 mie­sięcy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*