WiFi 6 – co to jest?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Stan­dard WiFi 6 zapewni Ci więk­szą ener­go­osz­częd­ność urzą­dzeń, wyko­rzy­stu­ją­cych tę tech­no­lo­gię. Efek­tyw­nie wspiera więk­szą liczbę urzą­dzeń koń­co­wych oraz bez­pie­czeń­stwo Two­ich danych.

WiFi 6 – krok w kie­runku roz­woju tech­no­lo­gicz­nego 

W 2018 roku Wi-Fi Alliance wspie­ra­jąca roz­wój sieci Wi-Fi na świe­cie ogło­siło powsta­nie nowego stan­dardu IEEE 802.11ax. sieci WLAN, mają­cego zastą­pić wspie­rany przez Wi-Fi 5 model 802.11 ac. Stan­dardy Wi-Fi zmie­niają się co kilka lat, pozwa­la­jąc dotrzy­mać kroku roz­wo­jowi tech­no­lo­gicz­nemu, który wymusza powsta­wanie bez­piecz­niej­szych, nie­za­wod­nych i szyb­szych połą­cze­ń bez­prze­wo­dowych. 

Nowa ite­ra­cja ofe­ruje więk­szą pojem­ność prze­sy­ła­nych danych, bez­pie­czeń­stwo wyni­ka­jące z lep­szego szy­fro­wa­nia przy mniej­szym zapo­trze­bo­wa­niu ener­ge­tycz­nym w porównaniu ze swo­im poprzed­nikiem. Ofi­cjalne dane zapew­niają prze­pu­sto­wość WiFi 6 równą 9,6 GB/s. Jest to trzy­krotny wzrost wydaj­no­ści w sto­sunku do WiFi 5 ofe­ru­ją­cego 3,5 Gb/s. Odpo­wie­dzialna jest za to tech­no­lo­gia wie­lo­krot­nego dostępu z podzia­łem czę­sto­tli­wo­ści (FDMA), dzięki któ­rej każde połą­cze­nie efek­tyw­nie wyko­rzy­stuje przy­dzie­lone mu pasmo. 

WiFi 5 ofe­ro­wało współ­dzie­le­nie pasma na wszyst­kie urzą­dze­nia korzy­sta­jące z sieci. Jakość połą­czeń spa­dała wraz ze wzro­stem ilo­ści urzą­dzeń, jakie w tym samym cza­sie korzy­stały z danej sieci. Tech­no­lo­gia FDMA pozwala wyko­rzy­stać do trans­mi­sji jeden kanał na róż­nych pasmach czę­sto­tli­wo­ści. Gwa­ran­tuje to brak utraty pasma przy każ­dej trans­mi­sji i zwięk­sza wydaj­ność sieci nawet czte­ro­krot­nie.

Dłuż­sza praca i żywot­ność bate­rii urzą­dzeń. Czas na IoT 

Funk­cja „Tar­get Wake Time” (TWT) two­rzy har­mo­no­gramy aktyw­no­ści i uśpie­nia urzą­dzeń sie­cio­wych. Zawie­sza połą­cze­nia urzą­dzeń z sie­cią do czasu otrzy­ma­nia kolej­nej trans­mi­sji danych, co wydłuża dzia­ła­nie WiFi w sta­nie uśpie­nia. Oszczędza w ten spo­sób bate­rię Two­jego smart­fona oraz wszyst­kich urzą­dzeń koń­co­wych w domu, oraz wydłuża żywot­ność ich bate­rii.

TWT Efek­tyw­nie wspiera więk­szą liczbę urzą­dzeń koń­co­wych, korzy­sta­ją­cych z sieci w tym samym cza­sie. Pomiary wyko­nane przez eks­per­tów firmy Zyxel poka­zały znaczną poprawę spraw­ności sieci przy więk­szej ilo­ści urzą­dzeń (12–15). Pozwala to na wykorzysta­nie w Twoim domu urzą­dzeń nale­żą­cych do tzw. Inter­netu rze­czy (IoT).

Lep­sza sta­bil­ność Two­jego WiFi

Zmiany wpro­wa­dzone w urzą­dze­niach bazu­ją­cych na stan­dar­dzie 802.11ax zwięk­szają odpor­ność na zakłó­ce­nia, wspie­ra­jąc roz­dzie­le­nie ruchu, któ­rego źró­dłem są inne punkty dostę­powe. Ogra­ni­cza to zja­wi­sko inter­fe­ren­cji pomię­dzy kana­łami sieci bez­prze­wo­do­wej, co wpływa na moż­li­wość bar­dziej efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia róż­nych punk­tów dostę­po­wych pra­cu­ją­cych na ogra­ni­czo­nych prze­strze­niach biur.

Bez­pie­czeń­stwo, czyli pro­to­kół WPA3

WiFi 6 popra­wia bez­pie­czeń­stwo sieci, wprowadzając ulep­szony pro­to­kół bez­pie­czeń­stwa WPA3. Ten opcjo­nalny do nie­dawna pro­to­kół zapew­nia więk­szą ochronę przed wła­ma­niem do sieci, dzięki wyko­rzy­sta­niu pakie­tów gwa­ran­tu­ją­cych moc­niej­sze szy­fro­wa­nie układu. Chroni przed sła­bymi hasłami, które można sto­sun­kowo łatwo zła­mać przez zga­dy­wa­nie. 

Jak zacząć korzy­stać z WiFi 6? 

Aby w pełni skorzy­stać z tech­no­lo­gii WiFi 6, musisz mieć dostęp do sze­ro­ko­pa­smo­wego inter­netu klasy Giga­bit oraz oka­blo­wa­nie zgodne z kate­go­rią 6 A, które jest mniej podatne na uszko­dze­nia przez warunki atmos­fe­ryczne i zapew­nia utrzy­ma­nie gene­ro­wa­nego przez sie­bie cie­pła. Na szczę­ście w dal­szym ciągu będziesz mógł uży­wać swojego routera. Nie­stety zasięg sieci 6 GHz w porów­na­niu do 5 GHz jest mniej­szy, co spra­wia, że jeśli na dro­dze sygnału znaj­dzie się jakaś prze­szkoda, spo­wo­duje ona jego prze­ry­wa­nie. 

Pro­du­cenci urzą­dzeń zadbali już o to, aby m.in. nasze smart­fony zostały wypo­sa­żone w moż­li­wość obsługi nowego stan­dardu. Otrzy­mały one nowe znaczniki, aby użyt­kow­nicy wie­dzieli, z którą sie­cią pró­bują się połą­czyć. Ozna­cze­nia WiFi 4,5,6, jakie zostały dodane do pół­ko­li­stej ikony z pozio­mem sygnału, uła­twiają ich roz­róż­nie­nie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*